ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Vulnerable youth in major cities

De afdelingen Pedagogische Wetenschappen (EUR), Sociologie (EUR) en het IVO (Erasmus MC) zijn gezamenlijk een onderzoeksproject gestart naar kwetsbare jongeren in Rotterdam, met als doel een betere afstemming tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving om zo hun kwaliteit van leven, onderwijsprestaties en participatie in de samenleving te verbeteren.

Achtergrond

Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terecht komen) en niet (kunnen) participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning. Deze ondersteuning kan komen vanuit de omgeving van jongeren, en wel op verschillende niveaus, zoals ouders/familie, vrienden, wijk (inclusief fysieke wijkopbouw), het onderwijs, de welzijns- en zorgsector, en de gemeente en de Rijksoverheid met beleidsmaatregelen en wet- en regelgeving. Bij voorkeur versterken deze verschillende omgevingsinvloeden elkaar in positieve zin. Aangezien er nog steeds jongeren sociaal uitgesloten raken, sluit de omgeving van kwetsbare jongeren niet voldoende aan bij hun specifieke kenmerken. Deze aansluiting moet verbeterd worden om zo hun participatie in de maatschappij te vergroten en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Hiermee is zowel het individu als de maatschappij als geheel gebaat.

Vraag- en doelstelling

Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de interactie tussen een individu en zijn omgeving, en tussen verschillende niveaus van omgevingsinvloeden. De focus ligt in eerste instantie op jongeren die school verzuimen en jongeren die voortijdig school (dreigen te) verlaten.

Opzet van het onderzoek
Door middel van een literatuurstudie en secundaire analyses van bestaande Rotterdamse datasets zal de doelgroep 'kwetsbare jongeren' in kaart worden gebracht. Tevens zullen er interviews worden gehouden met professionals uit het werkveld, jongeren uit de doelgroep en iemand uit hun directe sociale netwerk (bijv. een ouder). Daarnaast wordt desk-research uitgevoerd om meer zicht te krijgen op beschikbare interventies en de aansluiting hiervan op de behoeften van de doelgroep. Vervolgens zal de implementatie van een (door)ontwikkelde interventie plaatsvinden, waarna deze geëvalueerd wordt op zowel proces als effect.

Mentoring
Inmiddels is er een samenwerking met Gemeente Rotterdam gestart bij het programma ‘Elke jongere telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020’. We onderzoeken daarbij de beleidsmaatregel ‘elke risicojongere een mentor’. Medewerkers van het Wijkteam en het Jongerenloket signaleren jongeren die in aanmerking kunnen komen voor een mentor. Samen wordt er gekeken naar een geschikte mentor in het bestaande netwerk van de jongere. Als dit niet het geval is wordt er door Humanitas gezocht naar een vrijwilliger. Middels een proces- en effectevaluatie (quasi-experimenteel) wordt onderzocht hoe mentoring van risicojongeren in Rotterdam bij kan dragen aan positieve uitkomsten zoals autonomie, zelfwaardering, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.


Medewerkers: Rodenburg, dr. G. (Gerda), Mheen, prof.dr. H. van de (Dike), Lenkens, MSc. M. (Margriet), Sentse, Dr. M. (Miranda), Schenk, MSc. L. (Loïs), Leerkes, Dr. A.S. (Arjen), Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried), Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine)

Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, IVO
Begindatum: Oktober 2015
Einddatum: Oktober 2020
Status: Lopend

Thema's: Jeugd/Jongeren, Participatie, Onderwijs
Trefwoorden: jongeren,omgeving,leven,onderwijsprestaties,participatie