ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Zuidvleugel Arena

Het rapport ‘Verbonden mensen en verstrengelde activiteiten’ kiest het perspectief van een ruimtelijke inrichting die mensen en activiteiten optimaal met elkaar in verbinding brengt en waarin hun verschillende activiteiten zo goed mogelijk gekoppeld worden. Een transitiearena heeft gedurende meerdere bijeenkomsten nagedacht over een nieuwe manier van kijken naar gebiedsontwikkeling die kan leiden tot herstel van verbroken verbindingen tussen mensen onderling en tussen mens en de gebouwde omgeving. De focus lag hierbij op de relatie tussen ruimtelijke inrichting en mobiliteit, die leidt tot een optimale ruimtelijke kwaliteit binnen regio’s. In dit rapport staat de vraag centraal welke ruimtelijke inrichting ertoe leidt dat verplaatsingen zo duurzaam mogelijk zijn.
 
In het rapport wordt een andere visie op mobiliteit gepresenteerd. Mobiliteit is niet een doel op zichzelf, maar het maakt verplaatsing mogelijk waar dat het functioneren van mensen ondersteunt. Om het denken in termen van mobiliteit als ondersteunend systeem aan verbindingen tussen mensen en activiteiten mogelijk te maken, is een aantal uitgangspunten geordend in een trap of ‘cascade’ van overwegingen: de RO-mobiliteitscascade. Deze cascade geeft aan welke overwegingen in ogenschouw genomen moeten worden om mobiliteit zo veel mogelijk bij te laten dragen aan verbindingen tussen mensen.
 
Verder zijn in het rapport vier verschillende transitieroutes onderscheiden. Deze routes representeren feitelijk de verschillende transitieprocessen die een meer duurzame ruimtelijke inrichting mogelijk kunnen maken. Het zijn:
- Duurzaam beschermen en ontsluiten;
- Bijsturen van ruimtelijke plannen;
- Duurzaam ontwikkelen van nieuw gebied;
- Transitioneren bestaande ruimte.
 
Gezien vanuit het perspectief van mobiliteit als ondersteuning van menselijke activiteiten en de RO-mobiliteitscascade zijn er binnen Transumo zaken die relatief te weinig aandacht krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale gevolgen van mobiliteit, fietsen en wandelen als vervoersvormen, onthaasting, koppeling met transities in andere sectoren en stedelijke distributie.
 
Het rapport hoopt bij te dragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door:
- De verbinding te maken tussen verschillende Transumoprojecten;
- De verbinding te maken tussen interne projecten en externe initiatieven;
- Witte vlekken in de thematische focus te bediscussiëren en er eventuele gevolgen aan te verbinden.
 
Hiertoe zijn in het rapport de volgende opties uitgewerkt:
- Kritische discussie over Duurzame mobiliteit en Witte Vlekken;
- Mobiliteitsinzichten voor een duurzame Zuidvleugel;
- Duurzame ontwikkeling van Stadshavens Rotterdam;
- Transformatie in de Zuidplaspolder: duurzaam bereikbaar.
 
Het rapport eindigt met een oproep aan netwerken die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling mensen te verbinden en hun activiteiten duurzaam te koppelen, zoals onder meer het netwerk van Transumo en Habiforum. Het rapport constateert ook dat de deelnemers aan de arena zich bereid hebben verklaard zich afzonderlijk en gezamenlijk in te zetten om bij te dragen aan een transitie naar duurzame mobiliteit die meer concreet gericht op Stadshavens Rotterdam.

Eindrapport

Projectleider: Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)
Medewerkers: Avelino, drs. F.R. (Flor), Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Transumo

Organisatie: DRIFT
Begindatum: 2007
Einddatum: 2009
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Visieontwikkeling Zuidvleugel Mobiliteit Transitie