ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Thema: Duurzaamheid

Onderzoeken naar duurzaamheid in brede zin: duurzame mobiliteit, duurzame zorg, duurzame stedelijke ontwikkeling, duurzame innovatie etc.

Wereldwijde trends in de realiteit van een Rotterdamse wijk

Hoe gaan de lokale overheid en bewoners in Rotterdam-Carnisse om met de financiële crisis en klimaatverandering? Julia Wittmayer promoveerde donderdag 8 december 2016 hierop en vindt dat wetenschappers een actievere rol moeten spelen bij het omgaan met veranderingen.
(2016)

Robert Fruinstraat

In de Robert Fruinstraat worden de komende jaren het riool en het elektriciteitsnet vervangen. De verwachting is dat door de samenwerking met bewoners, instanties en andere betrokkenen meer bereikt kan worden dan alleen het vervangen van kabels en leidingen.
(Maart 2016 - December 2016)

DRIFT werkt mee aan Resilient Rotterdam

DRIFT heeft in 2015 en 2016 de Gemeente Rotterdam ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie om Rotterdam meer veerkrachtig en toekomstbestendig te maken: Resilient Rotterdam. Ons rapport beschrijft de inzichten en uitkomsten van de activiteiten die DRIFT tijdens dit proces heeft uitgevoerd.
(2015 - 2016)

Transitiemanagement, actieonderzoek en rollen van actoren: lokale duurzaamheidstransities begrijpen

Hoe gaan de lokale overheid en bewoners in Rotterdam-Carnisse om met de financiële crisis en klimaatverandering? Julia Wittmayer promoveerde donderdag 8 december 2016 hierop en vindt dat wetenschappers een actievere rol moeten spelen bij het omgaan met veranderingen.
(2012 - 2016)

Nieuwe wegen inslaan

Wat is er toch aan de hand met het denken over mobiliteit in Rotterdam? Opeens is er ruimte voor vernieuwing. Exemplarisch daarvoor zijn debatten over de 'fiets als heilige koe' en de opening van het nieuwe stationsplein, geheel volgens de principes van de 'city lounge'.
(September 2015)

Drijvende wijk

Drijvend bouwen is bepaald nog geen usance, laat staan duurzaam drijvend bouwen. Bij veel mensen staat bouwen op water nog niet op de radar, het is simpelweg nog geen onderdeel van hun dagelijks denken en doen.
(2011)

Merwe-Vierhavens: van woestijn naar goudmijn

Stadshavens Rotterdam heeft DRIFT gevraagd een onweerstaanbare, woeste en sprankelende visie voor het gebied Merwe-Vierhavens te ontwikkelen. De toekomstbeelden moeten op inspirerende wijze een innovatieve toekomst voor de Merwe-Vierhavens laten zien.
(Oktober 2010 - Juni 2011)

Bestuurlijke Bruikbaarheid van een roetindicator

De roetindicator is een door de DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkeld instrument dat inzicht verschaft in de relatie luchtkwaliteit/gezondheid. Het berekent de roetuitstoot (hoofdzakelijk van verkeer) op een zeer laag schaalniveau (pand- en postcodeniveau) en koppelt dat aan maanden winst/verlies in levensverwachting (soms nogal pijnlijke informatie voor bestuurders…) Ik heb verschillende bestuurders en beleidsmakers die zich in hun dagelijkse werkpraktijk bezig houden met luchtkwaliteitsbeleid gevraagd naar de kansen en belemmeringen die zij zien om met de roetindicator te gaan werken.
(2012)

Omgaan met Onzichtbaarheid en Onzekerheid: de Complexiteit van het Gezondheidsvraagstuk in het Dossier Luchtkwaliteit

De Nederlandse overheid onderbouwt nieuw beleid voor de luchtkwaliteit sterk op de normen die de EU aan Nederland stelt en leunt bij het berekenen van de resultaten van haar inspanningen op uitkomsten en prognoses vanuit de Monitoringstool. Dit is een arbitraire aanpak, want ook onder deze normen is er nog steeds sprake van aanzienlijke gezondheidsschade.
(December 2012)

Stedelijke concurrentie met prestigeprojecten ook in crisistijd: totstandkoming iconische bouwwerken onderzocht

Het grootste voetbalstadion, de hoogste woontoren, het meest markante museum, steden zetten zich met beeldbepalende projecten op de kaart. Ook in tijden van crisis zullen partijen proberen hun steun te verwerven voor de ontwikkeling van nieuwe iconen.
(December 2012)

Verduurzaming Agniesebuurt

Sinds mei 2012 werkt Drift aan een verduurzaming van de Agniesebuurt in Rotterdam Noord. Door de deelgemeente is Drift gevraagd om de duurzaamheidspotentie van de wijk, en in het bijzonder het plein aan de Schout Heijnricstraat, in kaart te brengen.
(Mei 2012)

Nu verplaatsen, in de tijd van morgen

Betekenis van de factor tijd onderschat bij duurzame mobiliteit Het realiseren van duurzaamheid en duurzame mobiliteit wordt bepaald door de vraag hoe we omgaan met de factor tijd. Dit stelt bestuurskundige prof.dr. Harry Geerlings in zijn oratie Nu verplaatsen, in de tijd van morgen die hij op 7 juni 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt.
(Juni 2012)

Individuals InContext: wat hebben mensen nodig om een duurzame levensstijl te bereiken?

Het onderzoeksproject InContext identificeert de randvoorwaarden voor een maatschappelijke transitie naar een ecologisch verantwoorde, economisch succesvolle en cultureel diverse toekomst.
(Oktober 2010 - Oktober 2013)

Veerkracht

Onder de naam Veerkracht Carnisse gaan vier Rotterdamse partijen in samenwerking met de deelgemeente en wijkpartners werken aan een integrale wijkaanpak. De vier partijen hebben alle in hun werkveld bewezen innovatief en effectief te zijn. Gezamenlijk zetten zij zich in om de verborgen krachten in een wijk te mobiliseren en tot bloei te brengen.
(2011 - 2015)

Mitigatie in stedelijke gebieden: Oplossingen voor innovatieve steden

MUSIC is een samenwerkingsproject tussen Europese steden en onderzoeksinstellingen in Noordwest-Europa.
(2010 - 2015)

Opbouwproject RCI

Een van de doelen van het RCI programma is het versterken van de band tussen de Rotterdamse kennisinstellingen en het Rotterdamse duurzaamheidprogramma zoals vormgegeven in het RCI. Met de Hogeschool Rotterdam is daartoe een overeenkomst afgesloten en met de TUDelft een convenant.

Duurzame mobiliteitsconferentie

Het doel van City Instruments is het samenbrengen van experts op het gebied van energie binnen groot stedelijke regio’s in Europa. Om gezamenlijk te monitoren, te evalueren en verder innovatie instrumenten te ontwikkelen (technische, financiële of organisatorische) om ‘Rational Use of Energy (RUE)’ te promoten in stedelijke gebieden.
(2008)

Transportpreventie A15

Duurzame mobiliteit staat sterk in de belangstelling. Hierin ligt voor de regio de komende jaren een grote uitdaging, want mede door de komst van de Tweede Maasvlakte zal het vervoer rond Rotterdam sterk toenemen. En dat heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.
(2008 - 2009)

Zorginnovatie Rotterdam (ZiRO)

Het Zorginitiatief Rotterdam (ZiRo) is een spin-off van het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg. Vier van de 30 transitie-experimenten uit dit programma bundelen in dit initiatief hun krachten op basis van hun kennis en ervaring met innovatie in wonen, welzijn en zorg.

Evaluatie en advies Pact op Zuid

Het Pact op Zuid is in het najaar van 2006 geïnitieerd door een coalitie tussen de gemeente Rotterdam, drie deelgemeentes en vier woningcorporaties om de achterstand van Rotterdam Zuid weg te werken. DRIFT heeft de doelen en werkwijze geëvalueerd en geeft advies over de implementatie van de verbeterpunten.
(2008 - 2009)

CoraZone: de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen

Dit rapport koppelt gebiedsontwikkeling – hèt kernbegrip uit de ruimtelijke ordening van dit moment in Nederland - aan transitiesturing. Het doet dat aan de hand van een voorbeeld, de corridor Rotterdam- Antwerpen, ofwel de Corazone. De auteurs willen ermee de vele herontwikkelingen naar duurzame systemen laten doorklinken in ons denken over ruimtelijke inrichting.
(2008)

Zuidvleugel Arena

Het rapport ‘Verbonden mensen en verstrengelde activiteiten’ kiest het perspectief van een ruimtelijke inrichting die mensen en activiteiten optimaal met elkaar in verbinding brengt en waarin hun verschillende activiteiten zo goed mogelijk gekoppeld worden.
(2007 - 2009)

Systeem Ruimtelijke Orde

Het programma Habiforum is erop gericht nieuwe concepten en instrumenten te ontwikkelen om de toenemende complexiteit van ruimtelijke ontwikkeling het hoofd te bieden. In dit onderzoek worden de huidige trends op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling beschouwd vanuit een transitieperspectief.
(2005 - 2008)

Opstellen van strategische energieagenda voor de provincie Zuid-Holland

In samenwerking met Drift is er een strategische regionale agenda voor de ontwikkeling van duurzame energie in Zuid-Holland opgesteld. Op basis van een drietal bijeenkomsten met koplopers uit de regio en een tiental interviews is de basis gelegd voor een bredere maatschappelijke en bestuurlijke discussie over en zoektocht naar een duurzame energietoekomst.
(2009)

Transitiestrategie Stadshavens

Rotterdam staat aan het begin van de ontwikkeling van het stadshavensgebied. Een proces dat vraagt om een vernieuwende aanpak. Immers, de opgave is: - Complex. Er zijn meerdere schaalniveaus en belangen;- Onzeker. Er zijn geen pasklare antwoorden;- Moeilijk stuurbaar.
(2008 - 2009)

Transitiereflectie RCI

In het Rotterdam Climate Initiative (RCI) werken de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs samen aan vijftig procent CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990, voorbereiding op klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.
(2008 - 2010)

Stadsvisie Rotterdam in verband met duurzaamheid

In dit project is beoogd te komen tot een aansprekende verbeelding van de Stadvisie Rotterdam. De Rotterdamse stadsvisie is met succes gepresenteerd en biedt een ruime basis voor het verder nadenken over de toekomst van de stad, haar wijken en haar ontwikkelingen in brede zin (economisch, demografisch, cultureel, ruimtelijk, organisatorisch etc.
(Augustus 2008 - Juli 2009)

Transumo A15 project

Duurzame mobiliteit staat sterk in de belangstelling. Hierin ligt voor de regio de komende jaren een grote uitdaging, want mede door de komst van de Tweede Maasvlakte zal het vervoer rond Rotterdam sterk toenemen. En dat heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.