ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Leefbaarheid in Schiemond en Lloydkwartier

De discussie omtrent leefbaarheid vindt haar beginpunt in Rotterdam, net zoals dat de overwinning van Leefbaar Rotterdam het startpunt was van een politieke machtsvorming. De overwinning van Leefbaar Rotterdam, de politieke partij onder aanvoering van Pim Fortuyn, was veelbesproken. Het bracht verwarring, wantrouwen, maar ook hoop en verwachting. Van veiligheid en verloedering maakte Pim Fortuyn belangrijke thema’s. Vooral veiligheid werd als belangrijk beschouwd in Rotterdam, het werd de eerste prioriteit van het nieuwe college. Uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam immers naar voren dat op dit specifieke onderwerp onvrede was onder de Rotterdammers en het nieuwe bestuur beschouwde het als belangrijkste opdracht iets aan de veiligheid in Rotterdam te doen. Ook de rol van de burgers op het gebied van veiligheid ondergaat een hevige verandering. Niet langer kunnen burgers passief zijn. Natuurlijk blijft het zo dat de burgers kunnen rekenen op de overheid op het moment dat hun veiligheid wordt bedreigd, maar tegelijkertijd wordt vanuit burgers verwacht dat ze actief mee produceren aan de realisering van de agenda van een regime (Tops, 2007).

Veiligheid is één van de onderdelen van leefbaarheid, het onderwerp dat in deze scriptie centraal staat. De concrete aanleiding van het onderzoek is de beweging van lokale overheden om steeds minder in te grijpen in het sociale domein en meer over te laten aan de eigen verantwoordelijkheid en het eigen initiatief van burgers. Deze ontwikkeling wordt deels beargumenteerd met financiële redenen (bezuinigingen) en deels vanuit inhoudelijke motieven. De inhoudelijke motieven komen voor de Gemeente Rotterdam terug in de Nota Stadsburgerschap: het motto is meedoen (2007), wat verscheen na het coalitieakkoord 2006-­‐2010 met de titel Perspectief voor iedere Rotterdammer. In beide stukken wordt het belang van het bieden van kansen aan de Rotterdammers en het aanspreken van alle Rotterdammers om mee te doen, aangekaart. Meedoen is belangrijk in Rotterdam, zeker in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en zo worden diverse programma’s, zoals ‘Mensen maken de stad’ en ‘Rotterdam Idee’, opgezet. Dit zou er voor moeten zorgen dat Rotterdammers worden betrokken bij de stad en bij elkaar (Gemeente Rotterdam, 2007). Beleid zoals in Rotterdam, en mogelijk ook in andere steden wordt gehanteerd, lijkt goed aan te sluiten met de bevindingen zoals deze zijn gepubliceerd in het rapport Vertrouwen in burgers (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 2012). Volgens de WRR (2012) zou de overheid meer vertrouwen in burgers moeten hebben en meer gebruik moeten maken van het maatschappelijk initiatief van burgers. Met dit laatste bedoelt de WRR dat burgers niet alleen uitgenodigd worden om mee te doen met het beleid en de interventies van de overheid (of andere publieke instanties) op bepaalde terreinen, maar zelf het heft in handen nemen om een bepaald doel na te streven (WRR, 2012). Niet alleen de WRR (2012) gaat in op actief burgerschap, actief burgerschap staat momenteel centraal in verschillende wetenschappelijke en beleidsmatige studies. Dit heeft te maken met een zoektocht naar een nieuwe balans tussende verantwoordelijkheden van de overheid  en die van de burger. Wat mogen de burgers van de overheid verwachten als het gaat om de kwaliteit van de samenleving en wat kan over worden gelaten aan de burgers?

Een dergelijke zoektocht was mede aanleiding voor een onderzoek naar de perceptie van leefbaarheid onder de bewoners van twee Rotterdamse buurten, om na te gaan hoe het staat met de burgerbetrokkenheid en de rol die de overheid hierin speelt. De focus van het onderzoek ligt op het maken van een vergelijking tussen Schiemond en het Lloydkwartier, om daaruit percepties en kenmerken van actieve en niet actieve burgers te onderscheiden. Hierbij wordt nagegaan hoe burgers aankijken tegen het idee van de overheid om hen actief te betrekken bij het vergroten van de leefbaarheid van de buurt. Ook de visie vanuit de overheid, in dit geval de Gemeente Rotterdam, op de betrokkenheid van de burgers bij het ofwel behouden ofwel het verbeteren van de leefbaarheid in de twee genoemde buurten, wordt in dit scriptieonderzoek onderzocht. Gezien de verschillende definities die het woord leefbaarheid kent, is het van belang om hier aan te geven wat onder leefbaarheid wordt verstaan in het uitgevoerde onderzoek. Wanneer het gaat om het behouden of vergroten van de leefbaarheid, of ook wel de zorg voor de openbare ruimte, gaat het over in hoeverre de straat of een buurt schoon, heel en veilig is.

De reden om een vergelijking te maken tussen Schiemond en het Lloydkwartier heeft te maken met de verschillende typering die aan de buurten kan worden toegeschreven. Schiemond en het Lloydkwartier zijn beide buurten uit de wijk Schiemond, onder de deelgemeente Delfshaven. De buurt Schiemond wordt gekenmerkt als een echte volksbuurt, de meerderheid is allochtoon (weliswaar een mix van verschillende culturen en achtergronden) en veel gezinnen leven in een achterstandspositie wat betreft inkomen, opleiding en behuizing. Het Lloydkwartier is daarentegen een nieuwe wijk die in ontwikkeling is, waar de oude bedrijfsgebouwen worden gecombineerd met onder andere nieuwbouw, een nieuw theater en restaurants. In de wijkanalyse van de deelgemeente Delfshaven (2010) wordt aangegeven dat de cijfers van het Lloydkwartier, onder andere die van de om de twee jaar uitgevoerde veiligheidsindex van Rotterdam, de cijfers van de wijk Schiemond positief beïnvloeden. Als het gaat om de veiligheid lijkt geweld vaker voor te komen in Schiemond en hebben de inwoners van de buurt het Lloydkwartier vooral te maken met vernielingen van auto’s en diefstal van fietsen. Een vergelijking tussen Schiemond en het Lloydkwartier in de wijkanalyse van de deelgemeente Delfshaven (2010) wijst uit dat de buurten tevens verschillen op de sociale index. Op vrijwel alle punten van de sociale index(onder te verdelen in capaciteiten, leefomgeving, meedoen en sociale binding) scoort Schiemond (beduidend) lager dan het Lloydkwartier. Een mogelijke verklaring voor deze lagere score is dat bewoners in Schiemond minder capaciteiten hebben om activiteiten te ondernemen of daaraan mee te doen, waardoor vervolgens lager wordt gescoord op of bewoners meedoen met activiteiten in de buurt(Wijkanalyse deelgemeente Delfshaven, 2010). Al met al kan worden gezegd dat in het onderzoek wordt gekeken naar de burgerbetrokkenheid of het actieve burgerschap op het gebied van leefbaarheid in twee totaal verschillende Rotterdamse buurten, waar ook kan worden verwacht dat de leefbaarheid en de betrokkenheid van de bewoners op dit gebied in de buurten verschilt.

Publicatie

Projectleider: Snel, prof.dr. F.G. (Erik)
Opdrachtgevers: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Organisatie: Kenniswerkplaats leefbare wijken
Einddatum: 2015
Status: Afgerond

Thema: Stadsbuurten