ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Een vergelijkend onderzoek naar veiligheidsbeleid in Antwerpen en Rotterdam

De vraag naar veiligheid is de laatste jaren groter geworden. Er bestaat nu een kloof tussen de verwachtingen van de bevolking en het feitelijk optreden van de overheid. In dit onderzoek wordt bekeken op welke (nieuwe) manieren het openbaar bestuur van Rotterdam en Antwerpen vorm geven aan een lokaal veiligheidsbeleid. Het doel van het onderzoek is het vergelijkenderwijs inzicht krijgen in de ontwikkeling en de aard van het lokaal veiligheidsbeleid in Antwerpen en Rotterdam en de wisselwerking tussen het lokale veiligheidsbeleid en de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context. Hiertoe staat in het onderzoek de vraag centraal wat de overeenkomsten zijn in de verschillen tussen het lokale veiligheidsbeleid in Antwerpen en Rotterdam en hoe de beleidsdynamiek zich tot de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen verhoudt.
 
Er zijn een aantal deelvragen geformuleerd:
- Hoe worden de problemen van sociale veiligheid gepercipieerd en gedefinieerd in beide steden?
- Hoe wordt de rol van het openbaar bestuur gezien en welke arrangementen zijn er om de problematiek aan te pakken?
- Wat zijn de belangrijkste achterliggende veronderstellingen over problemen, oorzaken, middelen en effecten van beleid?
- Wat houdt het veiligheidsbeleid concreet in en welke rol speelt het openbaar bestuur hierbinnen?
- Wat zijn de verschillende beleidsinstrumenten in beide steden en hoe effectief zijn ze geweest?
- Wat zijn typische verschillen en overeenkomsten tussen de veiligheidsaanpak en –beleid van Rotterdam en Antwerpen en convergeren of divergeren de beleidsontwikkelingen?
 
Om deze vragen te onderzoeken is er een onderzoeksprotocol gemaakt om het beleid in de beide steden systematisch met elkaar te vergelijken. Voor het veldwerk is er een checklist opgesteld, waarbij duidelijk is wat de specifieke aandachtspunten zijn. Naast documentanalyses zijn er interviews afgenomen met sleutelfiguren in het lokale veiligheidsbeleid in Rotterdam en Antwerpen.
 
In hoofdlijnen komt uit het onderzoek naar voren dat het openbaar bestuur de veiligheidsproblematiek niet met traditioneel beleid onder controle kan krijgen. Er moeten nieuwe arrangementen worden ontwikkeld om de tekortkomingen op te lossen. In de aanpak van onveiligheid zijn in beide steden omslagen zichtbaar naar realistischer beleid met concrete targets in combinatie met een stedelijke regie. Er wordt veel nadruk gelegd op een aanpak op decentraal niveau, met centrale targets. Al met al kan gesteld worden dat in beide steden een antwoord gezocht is op de steeds grotere scheiding die dreigde te ontstaan tussen openbaar bestuur en burger. De zoektocht naar werkbare oplossingen voor hardnekkige veiligheidsproblemen lijkt het juiste pad ingeslagen met beleid dat de herovering van het publieke domein via meer samenwerking tussen bestuur, politie, justitie, burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers als essentieel vertrekpunt neemt. 


Medewerkers: Sluis, Dr. A. van (Arie), Marks, Dr. P.K. (Peter)

Organisatie: Bestuurskunde
Begindatum: Mei 2007
Status: Lopend

Thema: Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: Veiligheidsnetwerken Gebiedsgebonden Politie Sturing