ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken

De kwaliteit van openbare ruimte is belangrijk voor de waardering en beleving van het stedelijke woonmilieu. Mensen lezen de kwaliteit van een buurt of wijk voor een belangrijk deel af aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Die kan bijvoorbeeld beslissend zijn bij het besluit om ergens wel of niet te gaan wonen. ‘Kwaliteit’ van openbare ruimte moet breed worden opgevat: mensen kijken niet alleen naar de louter fysieke aspecten, maar interpreteren ook het gebruik ervan. Conflicten over gebruik en beleving van straten en pleinen krijgen vooral maatschappelijke aandacht als die gaan over onveiligheid en botsingen tussen allochtonen jongeren en autochtone bewoners. Maar het gevoel bij mensen dat de openbare ruimte niet meer ‘van hen’ is, is terug te voeren op meer algemene ontwikkelingen die zich in steden hebben voorgedaan en die bedreigend kunnen zijn voor de kwaliteit van openbare ruimten en voor onze ervaring van ‘eigenaarschap’. Bij de vormgeving en herinrichting van die openbare ruimte dient men zich van deze algemenere ontwikkelingen rekenschap te geven. Dat lukt alleen, als men ook op het praktische niveau van het plannen en vormgeven van openbare ruimte en de pogingen het gebruik ervan te sturen, voldoende greep heeft op de verbindingen tussen grovere maatschappelijke processen enerzijds en alledaags stedelijk leven anderzijds. Dit programma draagt aan die vertaalslag bij.

Onderzoeksvragen:

Welke ordening kunnen we aanbrengen in de verschillende wijzen waarop mensen pleinen en winkelgebieden in hun buurt ‘claimen’, beleven en gebruiken?

Aan welke voorwaarden moeten deze openbare ruimten voldoen, gegeven het proces van sociale en ruimtelijke fragmentatie, willen mensen er thuis op straat kunnen zijn, en welke fysieke en sociale voorwaarden en vormen van regulering dragen daar aan bij?

Meer informatie

Projectleider: Zuijderwijk, L. (Linda)
Opdrachtgevers: Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, TU Delft, Universiteit van Amsterdam (UVA), Nicis Institute , Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Gemeente Rotterdam

Organisatie: Sociologie
Begindatum: 2009
Einddatum: 2012
Status: Afgerond

Thema: Overig
Trefwoorden: Woonmilieu Ruimte Buurten Wijk Eigenaarschap openbare-ruimte achterstandswijken voorstandswijken